ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatjuk, hogy Vargyai Viktória Egyéni Vállalkozó (székhelye: 1025 Budapest, Apostol u. 22-24.; nyilvántartási száma: 54144341; adószáma: 54144341-1-41) a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (GDPR) tiszteletben tartása mellett végzi.

Vargyai Viktória a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Vargyai Viktória jelen tájékoztató útján tesz eleget a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Jelen tájékoztató útján tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről.

Adatkezelő

 • Megnevezése: Vargyai Viktória Egyéni Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
 • Székhelye: 1025 Budapest, Apostol u. 22-24.
 • Aószáma: 54144341-1-41
 • Telefonszáma: +36 30 240 5393
 • E-mail: vargyaiviktoria@gmail.com, vicdesign2014@gmail.com

Adatkezelés célja

Vargyai Viktória kizárólag kapcsolatfelvételi célból kezel személyes adatokat. A kapcsolatot felveheti velem a honlapon megadott elérhetőségeken. Az elektronikus kommunikáció során a jelen pontban írtak szerint kezelem a megadott személyes adatokat.

A személyes adatok kezelésének a célja az, hogy kapcsolatfelvétel után a megkeresésre válaszolhassak.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az értintett hozzájárulása. Amennyiben az érintett a kapcsolat menüpontban megadott e-mail címen vagy telefonszámon felveszi a kapcsolatot Vargyai Viktóriával, azzal az érintett kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul a megadott személyes adatai kezeléséhez.

Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonást követően az Adatkezelő nem kezeli az érintett adatait és véglegesen törli azokat.

Az érintettek köre

Azok, akik Vargyai Viktória honlapján megadott e-mail címen vagy telefonos kapcsolat során felveszik a kapcsolatot.

A Vállalkozó adatkezelései

A honlap látogatása

Vargyai Viktória a https://vicdesign.hu honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Vállalkozó Google Analytics sütiket használ a látogatók preferenciáinak elemzésére, hogy a weboldal felhasználóbarát jellegét biztosítani tudja. Sütiket használ például az alábbi információk rögzítésére: a weboldal és aloldalak látogatóinak száma, a látogatás időtartama, a lapok  megtekintésének sorrendje, a weboldal eléréséhez használt keresőszavak, a weboldal eléréséhez használt böngésző típusa, az eléréshez használt számítógép földrajzi helye. A weboldal látogatóiról a Vállalkozó személyes adatokat nem gyűjt. A weboldalon használt sütik csak a látogató számítógépének anonim IP címét rögzítik, semmi olyan személyes adatot, vagy információt nem gyűjt, amely alapján egy valós személy azonosítható lenne. A Vállalkozó ezzel a tevékenységgel összefüggésben a látogató anonimizált IP címén kívül nem kezel személyes adatot.

A megrendelők adatainak személyes kezelése

Vargyai Viktória a megrendelők azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek a megrendelő és a Vállalkozó közötti ajánlattétellel és szerződéssel, ezen belül annak létrejöttével, nyilvántartásával és teljesítésével összefüggenek. A kezelt adatok köre: az ajánlatkérésben, megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk, valamint a bizonylatok kiállításához szükséges adatok.

 1. Adatkezés célja: az adatkezelés kizárólag a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, módosításához, vagy megszűntetéséhez kapcsolódó cél.
 2. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) / a), valamint az érintett és a Vállalkozó közötti szerződés megkötése és teljesítése (GDPR 6. cikk (1) / b).
 3. Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, a Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

Az üzleti partnerek adatainak személyes kezelése

Vargyai Viktória az üzleti partnerek azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek az üzleti partner és a Vállalkozó közötti ajánlattétellel és szerződéssel, ezen belül annak létrejöttével, nyilvántartásával és teljesítésével összefüggenek. A kezelt adatok köre: az ajánlatkérésben, megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk, valamint a bizonylatok kiállításához szükséges adatok.

 1. Adatkezés célja: az adatkezelés kizárólag a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, módosításához, vagy megszűntetéséhez kapcsolódó cél.
 2. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) / a), valamint az érintett és a Vállalkozó közötti szerződés megkötése és teljesítése (GDPR 6. cikk (1) / b).
 3. Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, a Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a rögzített adatokat alapértelmezésben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Amennyiben bármilyen szerződés, vagy megállapodás jön létre Vargyai Viktória és Ön között, a kommunikáció során tudomásomra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezelem, legfeljebb az elévülési idő lejártáig. Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás Vargyai Viktória és az érintett között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően törlöm.

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Vargyai Viktória adatokat kizárólag a neki könyvelési szolgáltatásokat végző Társaság felé továbbít.

 • Adatfeldolgozó megnevezése: AMS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
 • Adatfeldolgozó címe: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 1.
 • Adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 13-09-138928
 • Adószáma: 22756204213 

Az Adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat kizárólag a Vargyai Viktória által meghatározott és szerződésben rögzített célból kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciát vállalt a feladatainak teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Vargyai Viktória a fentieken kívül nem vesz igénybe más adatfeldolgozót.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat Vargyai Viktória harmadik félnek nem adja át.

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Az adatokat semmilyen körülmény között nem hozzuk nyilvánosságra. Adattovábbítás harmadik, külső fél részére nem történik. A megadott személyes adatokat nem továbbítjuk sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

A kapcsolatfelvétel során megadott adatokat Vargyai Viktória nem tárolja semmilyen nyilvánosan elérhető szerveren.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Nem történik automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés során.

Az érintettek jogai

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet Vargyai Viktória jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít. Ezen felül az érintett a fent megjelölt elérhetőségeken kérelmezheti Vargyai Viktóriánál, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását, kérheti az adatkezelés korlátozását, kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek. Az érintett ezen jogait a GDPR rendeletben meghatározottak szerint gyakorolhatja. Vargyai Viktória kijelenti, hogy lehetővé teszi az érintett számára, hogy a GDPR rendeletben megfogalmazott valamennyi jogát gyakorolhassa.

Jogorvoslat

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, vagy abban az esetben, ha meggyőződése szerint valamely GDPR-ben megfogalmazott joga nem érvényesül, társaságunknál a fenti elérhetőségeken panaszt tehet.

Vargyai Viktória a tiltakozás vagy panasz benyújtását követően legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás vagy panasz jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést, vagy biztosítja az érintett jogainak gyakorlását.

Amennyiben az érintett Vargyai Viktória által meghozott döntéssel nem ért egyet és annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
 • Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: http://naih.hu

Budapest, 2020. május 9-én